Anarchisme

Anarchisme is een brede filosofische stroming die erop gericht is alle vormen van ongelijkheid en onderdrukking te bestrijden. Het zet zich in voor de creatie van een maatschappij gebaseerd op principes als vrijheid, gelijkheid, solidariteit en directe democratie.

Concreet streeft het anarchisme naar een vrije en open samenleving voor iedereen. Het wil een democratische economie als alternatief op de ongelijke en repressieve statusquo van het kapitalisme en de staat.

Het bestrijden van oppressie en ongelijkheid beperkt zich bovendien niet enkel tot de economische sfeer, maar is ook intersectioneel van aard. Feminisme, antiracisme en –fascisme, ecologie, LGBTQ-rechten, etc. zijn allemaal even noodzakelijke pijlers binnen het gedachtegoed als de traditionele economische klassenstrijd.